OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

przez „HELIOGRAF” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie, przy ul. Sokołowskiej 11, 05-806 Sokołów, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000182568 (dalej jako „Heliograf”)

§ 1

1.

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (dalej: „Ogólne Warunki”) określają zasady świadczenia usług oferowanych przez Heliograf na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej jako „Klient”) w zakresie:
1.1.

najmu sprzętu filmowego (m. in. oświetlenia, kamer, obiektywów) (dalej: „Sprzęt”);

1.2.

obsługi technicznej wynajętego sprzętu filmowego oraz jego przewozu;
(dalej łącznie jako: „Usługi”).

2.

Ogólne Warunki nie znajdują zastosowania, gdy Klientem jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

3.

Ogólne Warunki stanowią każdorazowo integralną cześć umowy łączącej Heliograf z Klientem, jeżeli (1) stanowią załącznik do umowy lub potwierdzenia zamówienia, (2) zostały przywołane w treści umowy lub potwierdzenia zamówienia, (3) zostały doręczone lub udostępnione Klientowi w formie elektronicznej, w szczególności poprzez odesłanie do strony internetowej Heliograf zawierającej Ogólne Warunki. Każde odstępstwo od stosowania Ogólnych Warunków wymaga formy co najmniej dokumentowej. W przypadku sprzeczności postanowień Ogólnych Warunków z treścią umowy lub zaakceptowanego zamówienia, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy lub zaakceptowanego zamówienia.

4.

W przypadku, gdy zamówienie lub umowa na Usługi jest zawierana przez osobę trzecią w imieniu i na rzecz Klienta, osoba trzecia jest zobowiązana posiadać umocowanie do działania w imieniu Klienta w zakresie odpowiadającym zakresowi umowy lub zamówienia oraz poinformować Klienta o ich treści oraz treści Ogólnych Warunków. W przypadku, gdy osoba trzecia uchybi warunkom określonym w zdaniu poprzednim, odpowiada za szkodę poniesioną w tym zakresie przez Heliograf.

§ 2

1.

Heliograf świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajami handlowymi, uwzględniając normy obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie świadczenia Usług.

2.

Heliograf ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w sytuacji jeżeli po jego stronie lub podmiotów, za pomocą których wykonuje Usługi, wystąpi rażące niedbalstwo bądź wina umyślna. Odpowiedzialność Heliograf ograniczona jest do wartości wynagrodzenia za Usługi, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości takiego ograniczenia odpowiedzialności.

3.

Klient jest zobowiązany do współdziałania z Heliograf w celu prawidłowej realizacji Usług, a w szczególności jest zobowiązany do terminowego dostarczenia odpowiednich informacji, instrukcji i dokumentów.

4.

Klient jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom Heliograf niezbędnego dostępu do pomieszczeń lub terenu, na których mają być świadczone Usługi oraz zapewnienia możliwości obsługi wynajętego Sprzętu przez osobę wyznaczoną przez Heliograf, jeżeli jest to objęte zakresem umowy lub zamówienia.

5.

W przypadku, gdy wartość Sprzętu przekracza kwotę 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, Heliograf jest uprawniony do żądania od Klienta ubezpieczenia Sprzętu od wszystkich ryzyk. W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu wydania Sprzętu oraz kończyć się najwcześniej w dniu następującym po dniu zwrotu Sprzętu. Heliograf każdorazowo wskaże Klientowi wymaganą wysokość sumy ubezpieczenia Sprzętu. Brak zawarcia umowy stosownego ubezpieczenia przez Klienta lub odmowa okazania dokumentu ubezpieczenia na żądanie Heliograf, uprawnia Heliograf do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odmowy wydania Sprzętu i wstrzymania świadczenia Usług lub obliguje Klienta do jego natychmiastowego zwrotu, jeżeli Sprzęt został uprzednio wydany.

6.

Klient jest zobowiązany korzystać ze Sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegać zasad korzystania ze Sprzętu, a w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji wydawanych przez producenta Sprzętu. Klient zobowiązany jest zapoznać się z tymi zasadami i instrukcjami, a Heliograf zobowiązany jest, w razie ich nieposiadania przez Klienta, udostępnić ich treść Klientowi na jego żądanie, w formie skanu bądź wydruku.

7.

W razie zdarzenia skutkującego lub z dużym prawdopodobieństwem mogącego skutkować powstaniem szkody na Sprzęcie, Klient jest zobowiązany:
8.1.

użyć wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia Sprzętu, a w przypadku powstania szkody – w celu minimalizacji jej skutków,

8.2.

niezwłocznie zawiadomić Heliograf o zaistniałej sytuacji, nie później jednak niż w przeciągu 24 godzin od zdarzenia,

8.3.

zachować uszkodzone części i przekazać je Heliograf,

8.4.

nie dokonywać napraw, konserwacji lub wymiany uszkodzonych części we własnym zakresie, przy czym Klient jest uprawniony do samodzielnej wymiany części ulegających szybkiemu zużyciu, po uzyskaniu wyraźnej, uprzedniej zgody Heliograf na taką wymianę.

9.

Klient zobowiązany jest korzystać ze Sprzętu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10.

W przypadku, gdy Klient chce korzystać ze Sprzętu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zobowiązany otrzymać wyraźną, uprzednią zgodę Heliograf na wykorzystanie Sprzętu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnić wszelkie wymogi dodatkowe określone przez Heliograf.

11.

Klient nie jest uprawniony do jakiekolwiek ingerencji w oprogramowanie Sprzętu.

12.

Klient odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, którym powierza Sprzęt oraz obsługę Sprzętu.

13.

W przypadku uszkodzenia Sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów jego naprawy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przez Klienta wezwania w tym zakresie, na konto bankowe Heliograf wskazane w wezwaniu.

14.

W przypadku kradzieży, utraty, zdekompletowania lub zniszczenia Sprzętu, w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z tego tytułu, Klient zobowiązany jest do zwrotu Heliograf kwoty wartości Sprzętu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odbioru przez Klienta wezwania tym zakresie, na konto bankowe Heliograf wskazane w wezwaniu.

15.

Za wszelkie szkody, w tym szkody w mieniu Klienta lub osób trzecich, szkody na życiu i zdrowiu osób fizycznych powstałe w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem Sprzętu przez Klienta lub wykorzystywaniem Sprzętu w niewłaściwych warunkach, do których zapewnienia jest zobligowany Klient lub braku zapewnienia właściwych warunków dla świadczenia Usług przez Heliograf (m.in. obowiązujące przepisy ogólne oraz BHP) odpowiada wyłącznie Klient.

§ 3

1.

Zamówienie składane są przez Klientów w formie elektronicznej określa przede wszystkim:
1.1.

podmiot na rzecz którego Sprzęt ma zostać wypożyczony,

1.2.

ilość i rodzaj Sprzętu,

1.3.

termin w jakim Sprzęt ma zostać wydany i zwrócony,

1.4.

usługi dodatkowe, o ile mają być świadczone,

1.5.

miejsce dostarczenia Sprzętu, jeśli Klient przewiduje usługę dodatkową transportu Sprzętu.

2.

Wydanie Sprzętu Klientowi odbywa się w magazynie Heliograf, pod adresem: Heliograf sp. z o.o., ul. Sokołowska 11, 05-806 Sokołów.

3.

Klient, przy odbiorze Sprzętu, jest zobowiązany zweryfikować zgodność wydanego Sprzętu z treścią zamówienia lub umowy, ilość, sprawność i stan techniczny Sprzętu. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi zastrzeżeń w tym zakresie, przyjmuje się, że Sprzęt został wydany w stanie i ilości zgodnej z zamówieniem lub umową.

4.

Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia mechanicznego lub zniszczenia Sprzętu przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Sprzętu.

5.

Zwrot Sprzętu przez Klienta odbywa się w magazynie Heliograf, pod adresem: Heliograf sp. z o.o., ul. Sokołowska 11, 05-806 Sokołów. Heliograf zastrzega sobie możliwość weryfikacji sprawności i kompletności Sprzętu w terminie 2 tygodni od dnia zwrotu Sprzętu.

6.

Z chwilą zwrotu Sprzętu, Heliograf ma prawo usunąć wszelkie dane wprowadzone do pamięci Sprzętu przez Klienta. Heliograf nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek usunięcia danych z pamięci Sprzętu po jego zwrocie.

7.

Heliograf nie przewiduje możliwości wysyłki i zwrotu Sprzętu przez Klienta za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.

§ 4

1.

Za wypożyczenie Sprzętu oraz wszelkie usługi dodatkowe świadczone przez Heliograf, Klient zapłaci wynagrodzenie zgodne z cennikiem lub określone każdorazowo w umowie lub zamówieniu.

2.

Heliograf zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia od wpłacenia przez Klienta kaucji zabezpieczającej lub zaliczki w wysokości określonej przez Heliograf.

3.

Klient wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur drogą elektroniczną, przy czym Klient w każdym momencie może zgłosić Heliograf wolę otrzymywania faktur w formie papierowej, wskazując jednocześnie adres do ich doręczenia.

4.

Faktura za usługi zrealizowane przez Heliograf zostanie wystawiona przez Heliograf w terminie do 14 dni od daty wydania Sprzętu Klientowi.

5.

Wystawiona faktura zostanie przesłana Klientowi przez Heliograf w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku gdy Klient nie wskaże odrębnego adresu e-mail, faktura zostanie przesłana na adres e-mail, którym Klient posługiwał się przy składaniu zamówienia.

6.

Termin płatności faktury wynosić będzie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty doręczenia Klientowi faktury wystawionej przez Heliograf.

7.

Za datę płatności faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Heliograf.

§ 5

Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniania bez uprzedniej, pisemnej zgody Heliograf zasad współpracy łączącej go z Heliograf, a w szczególności treści umowy lub zamówienia, jak również informacji uzyskanych w związku ze współpracą.

§ 6

1.

Zarówno Heliograf, jak i Klient może wypowiedzieć umowę lub zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy druga strona nie wypełni lub naruszy istotne postanowienia Ogólnych Warunków, umowy bądź zamówienia.

2.

Heliograf ma prawo wypowiedzieć umowę lub zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, odmówić realizacji zamówienia lub wstrzymać świadczenie Usług w przypadku, w którym Klient zalega z płatnościami na rzecz Heliograf w kwocie wyższej niż 10.000 PLN, pomimo otrzymanego od Heliograf wezwania do uregulowania zadłużenia z terminem nie krótszym niż 3 dni robocze i bezskutecznego upływu tego terminu.

3.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między Stronami, w zakresie sporów które mogą wyniknąć w związku ze współpracą pomiędzy Heliograf i Klientem, do rozstrzygnięcia sporu właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Heliograf.

4.

Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 01 października 2021 roku.